La Col·lecció

“En sol major” és un projecte musical per tal d’aprendre música tant a l’educació primària com a les escoles de música de manera creativa, innovadora, lúdica i adaptat a la realitat de les aules. Aquest material consta de sis quaderns de música per a l’alumne/a, estructurats per trimestres, on cada llibre  treballa els diferents continguts que formen els blocs en que s’articula l’àrea d’educació musical: l’escolta i l’interpretació i creació musical; quaderns que  a més desenvolupen totes les competències bàsiques: competència en comunicació lingüística, competència matemàtica, competència cultural i artística, tractament de la informació i la competència digital, competència en el coneixement i la interacció amb el món natural, competència social i ciutadana, competència per aprendre a aprendre, iniciativa i esperit emprenedor.

Als quaderns d’ensolmajor, el “Sol” és el personatge conductor que ens explica d’una manera gràfica les activitats que s’han de realitzar, les definicions i informacions que podem trobar.

Al final de cada trimestre és presenta un instrument d’avaluació, que ens permet un seguiment individualitzat del treball de l’alumne; i a més a més, trobem també una sèrie d’activitats complementàries i de reforç adaptades als diferents ritmes d’aprenentatge, que facilita als alumnes poder treballar autònomament a classe i a casa.

A més, a la pàgina web www.ensolmajor.com els alumnes poden ampliar i reforçar tot allò treballat amb jocs, glossaris, fitxes complementàries, contes instrumentats, dictats, audicions, popurris, vídeos, cançons... i així disfrutar de la música  a través de les noves tecnologies.

A aquesta pàgina web també trobem altres recursos per al professorat, una guia amb explicacions i suggerències metodològiques, les programacions de cada una de les unitats didàctiques que conformen cada quadern,  gravacions de les cançons treballades, partitures, audicions i molta més informació i recursos que van continuament renovant-se, ja que aquesta pàgina és molt dinàmica i en continua actualització.

Recordar-vos també que ensolmajor com a projecte globalitzador que preten ser, realitza altres projectes alternatius molt innovadors relacionats amb els quaderns i que anirem trobant  a la pàgina www.ensolmajor.com , com ara d’atenció a alumnat immigrant, d’innovació tecnològica, de l’ús del valencià, de recuperació de tradicions valencianes… i que a més, han estat premiats per diverses institucions educatives.

 

 
 


Páginas Web: Grupo Odin