3er cicle

TERCER CICLE

  •  Objectius generals
  • Continguts
  • Criteris d'avaluació

 
Bloc 3. Escolta
– Audició activa i comentari de músiques de distints estils i cultures, del passat i del present, usades en diferents contextos com a gravacions, concerts, publicitat, videoclips o dibuixos animats.
– Reconeixement i classificació d’instruments acústics i electrònics, de diferents registres de la veu adulta (soprano, contralt, tenor i baix) i d’algunes de les agrupacions vocals i instrumentals més comunes en l’audició de peces musicals.
– Identificació de formes amb repeticions iguals i temes amb variacions.
– Gravació i comentari de la música interpretada en l’aula.
– Busca d’informació, en suport paper i digital, sobre instruments, compositors i compositores, intèrprets i esdeveniments musicals.
– Valoració i interès per la música de diferents èpoques i cultures.
– Identificació d’agressions acústiques i contribució activa a la seua disminució i al benestar personal i col·lectiu.
– Comentari i valoració de concerts i representacions musicals.
 
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació

– Pràctica d’exercicis per al desenrotllament de la tècnica vocal i instrumental.
– Exploració de les possibilitats sonores i expressives de diferents instruments i dispositius electrònics al servici de la interpretació musical.
– Interpretació de peces vocals i instrumentals de diferents èpoques i cultures per a distints agrupaments (solista, duo, xicotet i gran grup) i en distints escenaris.
– Interpretació de peces vocals o instrumentals sobre acompanyaments gravats.
– Realització de moviments fixats o inventats utilitzant diferents tipus d’estímuls: visuals, verbals, sonors i musicals.
– Lectura i interpretació de cançons i peces instrumentals en grau creixent de dificultat.
– Aproximació a la història de la música. Músiques de les cultures mediterrànies.
– Assumpció de responsabilitats en la interpretació en grup i respecte a les aportacions dels altres i a la persona que assumisca la direcció.
– Interpretació de danses de distints estils, amb especial atenció a les de la Comunitat Valenciana (tradicionals, didàctiques i històriques) i de coreografies en grup.
 
Creació musical

– Utilització d’instruccions per a la construcció d’instruments.
– Improvisació vocal, instrumental i corporal en resposta a estímuls musicals i extramusicals.
– Creació d’introduccions, interludis i codes i d’acompanyaments per a cançons i peces instrumentals.
– Utilització de mitjans audiovisuals i recursos informàtics per a la creació de peces musicals i per a la sonorització d’imatges i de representacions dramàtiques, a partir de la combinació de patrons rítmics i melòdics.
– Creació d’obres musicals sobre situacions i paisatges sonors. Sons ambientals.
– Utilització de diferents grafies (convencionals i no convencionals) per a registrar i conservar la música inventada.
– Actitud de constància i de progressiva exigència en la realització de produccions musicals.
– Pràctica d’exercicis per al desenrotllament de la tècnica vocal i instrumental. Aportacions de la música ètnica a la veu.
– Indagació sobre les possibilitats plàstiques i expressives d’elements naturals i de les estructures geomètriques.
– Elaboració i seguiment de protocols de forma oral i escrita per a l’observació d’aspectes, qualitats i característiques notòries i subtils d’elements naturals i artificials.
– Exploració de les característiques, elements, tècniques i materials que les obres artístiques ofereixen i suggereixen per a la recreació de d’estes i creació d’obres noves.
– Documentació, registre i valoració de formes artístiques i artesanals, representatives de l’expressió cultural de les societats.
– Valoració i apreciació de l’artístic com a instrument de comunicació personal i de transmissió de valors culturals.
– Anàlisi i valoració de la intenció comunicativa de les imatges en els mitjans i tecnologies de la informació i comunicació.
– Anàlisi de les formes de representació de volums en el pla segons el punt de vista o la situació en l’espai. Comparació entre les formes que la representació de l’espai adopta en diferents àrees o àmbits.
– Muntatges de coreografies com a interiorització de la forma de la música.
– Aproximació històrica a la dansa.
– Invenció de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils.
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Buscar, seleccionar i organitzar informacions sobre manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi i d’altres cultures, esdeveniments, creadors i professionals relacionats amb les arts plàstiques i la música.
2. Formular opinions sobre les manifestacions artístiques a què s’accedeix demostrant el coneixement que es té d’estes i una inclinació personal per a satisfer el gaudi i omplir el temps d’oci.
3. Reconéixer músiques del medi social i cultural propi i d’altres èpoques i cultures.
4. Ajustar la pròpia acció a la dels altres membres del grup en la interpretació de peces musicals i de danses a dos o més parts.
5. Registrar la música creada utilitzant distints tipus de grafies.
6. Realitzar representacions plàstiques de forma cooperativa que impliquen organització espacial, ús de materials diversos i aplicació de diferents tècniques.
7. Comprovar les possibilitats de materials, textures, formes i colors aplicats sobre diferents suports.
8. Representar de forma personal idees, accions i situacions, valent-se dels recursos que el llenguatge plàstic i visual proporciona.
9. Utilitzar de manera adequada distintes tecnologies de la informació i la comunicació per a la creació de produccions plàstiques i musicals senzilles.
10. Participar en l’execució de danses de distints estils, amb especial referència a les de la Comunitat Valenciana.
11. Conèixer i identificar produccions musicals mediterrànies, a través de concerts i audicions prèviament treballats.
 
 


Páginas Web: Grupo Odin