2on cicle

 
CONTINGUTS
Bloc 3. Escolta

– Discriminació auditiva, denominació i representació gràfica de les qualitats dels sons.
– Audició activa d’una selecció de peces musicals de distints estils i cultures, del passat i del present, i reconeixement d’alguns trets característics.
– Audició d’obres vocals i identificació de distintes agrupacions (solista, duo, trio, cor).
– Reconeixement visual i auditiu i denominació d’alguns instruments de l’orquestra i del folklore, de la música popular urbana i de la d’altres cultures.
– Classificació dels instruments musicals per famílies (corda, vent fusta, vent metall i percussió).
– Identificació de frases musicals i de parts que es repeteixen, contrasten i retornen (forma ternària i rondó).
– Comentari i valoració de concerts i representacions musicals.
– Interès pel descobriment d’obres musicals de distintes característiques.
– Actitud atenta i silenciosa i respecte a les normes de comportament durant l’audició musical.
 
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació

– Pràctica de jocs per al desenrotllament de la tècnica vocal i instrumental. Sensacions vibratòries segons els diferents sons emesos.
– Exploració de les possibilitats sonores i expressives de la veu, el cos, els objectes i els instruments.
– Seguiment d’hàbits i normes per a cuidar la veu, el cos i els instruments.
– Interpretació i memorització de cançons a l’uníson, cànons i peces instrumentals senzilles.
– Coordinació i sincronització individual i col·lectiva en la interpretació vocal i/o instrumental: simultaneïtat, successió i alternança.
– Interpretació d’acompanyaments per a peces musicals gravades.
– Memorització i interpretació d’un repertori de danses i seqüències de moviments fixats i inventats.
– Lectura i interpretació de cançons i peces instrumentals senzilles amb distints tipus de grafies.
– Interès i responsabilitat en les activitats d’interpretació i respecte a les normes.
– El sentit musical a través del control corporal.
– Interpretació en grup de cançons infantils tradicionals de la Comunitat Valenciana.
– Interpretació de danses tradicionals de la Comunitat Valenciana.
 
Creació musical
– Improvisació d’esquemes rítmics i melòdics sobre bases musicals interpretades pel docent o gravades.
– Creació d’acompanyaments per a cançons i peces instrumentals per mitjà de l’ús d’ostinats rítmics i melòdics, bordons i efectes de so.
– Creació de peces musicals a partir de la combinació d’elements donats.
– Invenció de coreografies per a cançons i peces musicals breus.
– Construcció d’instruments originals i semblants a altres existents.
– Interès per ajustar el procés de creació musical a les intencions inicialment previstes.
– Gravació en l’aula com a recurs creatiu: puzles i collages sonors.
– Utilització de la dansa com a mitjà d’expressió de diferents sentiments i emocions.
– Música tradicional de la Comunitat Valenciana.
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Descriure les característiques d’elements presents en l’entorn i les sensacions que les obres artístiques provoquen.
2. Usar adequadament alguns dels termes propis del llenguatge plàstic i musical en contextos precisos, intercanvis comunicatius, descripció de processos i argumentacions.
3. Utilitzar distints recursos plàstics i gràfics durant l’audició d’una peça musical.
4. Memoritzar i interpretar un repertori bàsic de cançons, peces instrumentals i danses.
5. Explorar, seleccionar, combinar i organitzar idees musicals dins d’estructures musicals senzilles.
6. Interpretar el contingut d’imatges i representacions de l’espai presents en l’entorn.
7. Utilitzar instruments, tècniques i materials adequats al producte artístic que es pretén.
8. Classificar textures, formes i colors atenent a criteris de similitud o diferència.
9. Participar en l’execució de danses tradicionals de la Comunitat Valenciana.
10. Conèixer i identificar produccions musicals de la Comunitat Valenciana, a través de concerts i audicions prèviament treballades.
 
 


Páginas Web: Grupo Odin