1er cicle

 
CONTINGUTS
Bloc 3. Escolta

– Identificació i representació corporal de les qualitats de sons de l’entorn natural i social més pròxim o motivador.
– Audició activa i reconeixement d’una selecció de peces musicals breus, de distints estils i cultures.
– Audició de peces vocals i identificació de veus femenines, masculines i infantils.
– Reconeixement visual, auditiu i denominació d’alguns instruments musicals de l’aula o de l’entorn de l’alumnat.
– Identificació de la repetició (AA) i el contrast (AB) en cançons i obres musicals senzilles.
– Curiositat per descobrir sons de l’entorn i gaudi amb l’audició d’obres musicals de distints estils i cultures.
– Coneixement i observació de les normes de comportament en audicions i altres representacions musicals.
– Valoració del silenci com a element indispensable per a l’exercici de l’atenció.
– Identificació visual i auditiva dels diferents instruments.
 
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació

– Exploració dels recursos i les possibilitats sonores de la veu, el cos i els objectes.
– Interpretació i memorització de tirallongues i cançons a l’uníson.
– Interès i respecte per les manifestacions produïdes pels altres.
– Utilització de la veu, la percussió corporal i els instruments com a recursos per a l’acompanyament de textos recitats, cançons i danses.
– Lectura de partitures senzilles amb grafies no convencionals.
– Gaudi amb l’expressió vocal, instrumental i corporal.
– Interpretació i producció de melodies senzilles.
– Pràctica de tècniques bàsiques del moviment i jocs motors acompanyats de seqüències sonores, cançons i peces musicals i interpretació de danses senzilles.
 
Creació musical
– Construcció d’instruments senzills amb objectes d’ús quotidià.
– Improvisació d’esquemes rítmics i melòdics de quatre temps.
– Selecció de sons vocals, objectes i instruments per a la sonorització de situacions, relats breus i imatges.
– Confiança en les pròpies possibilitats de producció musical.
– Interpretació, individual o col·lectiva, de cançons infantils o populars, amb especial atenció a les cançons tradicionals de la Comunitat Valenciana.
– Atenció, interès i participació en la interpretació de cançons.
– Creació i repertori de danses senzilles.
– Improvisació de moviments com a resposta a diferents estímuls sonors.
– Interpretació de danses i jocs dansats, en especial els de la Comunitat Valenciana.
– Valoració de l’estètica expressiva del moviment.
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Descriure qualitats i característiques de materials, objectes i instruments presents en l’entorn natural i artificial.
2. Usar termes senzills per a comentar les obres plàstiques i musicals observades i escoltades.
3. Identificar i expressar a través de diferents llenguatges alguns dels elements (timbre, velocitat, intensitat, caràcter) d’una obra musical.
4. Reproduir esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i els instruments i patrons de moviment.
5. Seleccionar i combinar sons produïts per la veu, el cos, els objectes i els instruments per a sonoritzar relats o imatges.
6. Conèixer i interpretar cançons, danses i jocs tradicionals de la Comunitat Valenciana.
7. Identificar diferents formes de representació de l’espai.
8. Provar en produccions pròpies, les possibilitats que adopten les formes, textures i colors.
9. Realitzar composicions plàstiques que representen el món imaginari, afectiu i social.
 
 


Páginas Web: Grupo Odin